Za dniem 01.04.2022 r. Operator subregionu leszczyńskiego dokonał zmian w dokumentach :Regulamin udziału w projekcie oraz Regulamin rekrutacji uczestników

Zakres zmian w ww. dokumentach:

– z przypadku przedsiębiorstwa którego pracownicy w wieku 50 + będą stanowili więcej niż 50% osób skierowanych do projektu – maksymalne wsparcie może wynieść do 100 tys. PLN
– zaktualizowano zapis w paragrafie 5 – II etap Regulaminu rekrutacji uczestników zgodnie z pismem IZ WRPO 2014+ dnia 15.12.2021
– wprowadzono zalecenie dot. usług realizowanych w formie zdalnej zgodnie z pismem IZ WRPO 2014+ z dnia 02.03.2022 r. (ETAP – Realizacja usługi pkt 5 . Regulaminu udziału w projekcie)