1. Dane firmy:

Dane podstawowe:
Siedziba firmy:
Dane osoby upoważnionej do reprezentowania firmy:
Dane osoby do kontaktu:
KOD PKD wykonywanej działalności i krótki opis prowadzonej działalności:
Wysokość obrotu za poprzedni rok obrotowy:
Dodatkowe informacje:
Czy podmiot otrzymał w okresie ostatnich trzech lat pomoc publiczna/pomoc de minimis?
Czy przedsiębiorca korzystał z usług rozwojowych dofinansowanych z EFS?
Czy podmiot objęty jest postępowaniem upadłościowym?

2. Kryteria rekrutacji obligatoryjne - firma:

Czy podmiot prowadzi działalność na terenie subregionu leszczyńskiego?
Czy przedsiębiorstwo należy do sektora MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa)?

3. Kryteria rekrutacji punktowane - firma:

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność w branży o najwyższym potencjale rozwojowym w subregionie i/lub smart specialisation zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza rekrutacji?
Czy przedsiębiorca uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach dział. 2.2 po wer?
Czy przedsiębiorca prowadzi działalność w mieście znajdującym się w wykazie miast średnich i średnich tracących funkcje społecznogospodarcze, tj. Gostyń, Kościan, Leszno, Rawicz zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza rekrutacji?

4. Kryteria rekrutacji obligatoryjne - pracownik:

Czy pracownik/pracownicy skierowani przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze/usługach rozwojowej/ych zatrudnieni są w firmie z sektora MMŚP posiadającej miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie subregionu leszczyńskiego w tym w firmie przechodzącej procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne?

5. Kryteria rekrutacji punktowe - pracownik:

Ilu pracowników zostanie skierowanych przez pracodawcę do udziału w usłudze/usługach rozwojowych?
* liczba pracowników w stosunku do których planuje się udział w usłudze rozwojowej zakończonej zdobyciem kwalifikacji zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy z 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

6. Wnioskowana kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota dofinansowania udziału w usługach rozwojowych (obliczenia proszę dokonać w oparciu o pkt. 1.2 ust. 8 REGULAMINU UDZIAŁU W PROJEKCIE).

7. Nr konta bankowego:

Nr konta bankowego, na który zostanie przekazana kwota refundacji oraz nazwa banku (wpisz ciąg 26 cyfr bez spacji):