W związku z otrzymywaniem zgłoszeń od innych Operatorów, jak również w związku z diagnozowaniem i kwestionowaniem przez IZ WRPO 2014+ przypadków przedsiębiorców, którzy z dużym prawdopodobieństwem rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w celu otrzymania dofinansowania na realizację usług rozwojowych, IZ WRPO 2014+  zobowiązuje Operatorów do wnikliwego weryfikowania formularzy zgłoszeniowych i pozostałej dokumentacji przedstawianej przez podmioty ubiegające się o refundację kosztów usług rozwojowych.

Należy podkreślić, iż sytuacje, w których działalności gospodarcze są otwierane na krótko przed przystąpieniem do projektu, a następnie zamykane tuż po zakończeniu usług rozwojowych (często o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych), noszą znamiona próby wyłudzenia środków publicznych i w takich sytuacjach Operator będzie podchodził z dużą ostrożnością do refundowania środków, wykorzystując wszystkie dostępne instrumenty (w tym pogłębione analizy przedstawionych dokumentów oraz wymianę informacji z odpowiednimi instytucjami publicznymi)

Ponadto zaznacza się, iż występują również przypadki kierowania na usługi rozwojowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych często w niskich (kilka godzin w miesiącu) wymiarach godzin. Często pracownicy ci nie mieszkają na terenie subregionu, co może budzić uzasadnione wątpliwości do faktycznego świadczenia pracy na rzecz danego podmiotu. W takich przypadkach Operator będzie stosował pogłębioną analizę dokumentów, w tym poprosił o dostarczenie dokumentacji osób zatrudnionych, które są uczestnikami projektu (umowy o pracę, zlecenia, potwierdzenie zgłoszenia pracowników do ZUS itp.), w celu potwierdzenia, czy objęci wsparciem pracownicy są faktycznie zatrudnieni przez ww. firmy i wykonywali pracę na terenie danego subregionu, gdyż zgodnie z Regulaminem konkursu usługa rozwojowa powinna mieć na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym zdobycie kwalifikacji lub powinna pozwalać na ich rozwój. Natomiast kierowanie na usługę pracownika zatrudnionego w bardzo niskim wymiarze godzin, w opinii IZ, w żadnym stopniu nie przyczynia się do faktycznego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Ponadto Operator przypomina:

– W związku z wprowadzeniem do Regulaminu udziału w projekcie: ETAP – Realizacja usługi, pkt 2. zapisuzaleca się aby miejscem realizacji usługi rozwojowej był obszar województwa wielkopolskiego. Operator, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przedsiębiorcy może wyrazić zgodę na realizację usługi wykraczającej poza ww. obszar.”, Operator zwraca się z prośba w przypadku chęci realizacji usługi rozwojowej w innym województwie o stosowne wyjaśnienia w pkt. Krótkie uzasadnienie wyboru konkretnej usług/i rozwojowej formularzu zgłoszeniowego lub przesłanie wyjaśnień w formie elektronicznej (podając w tytule numer usługi oraz nazwę przedsiębiorstwa) na adres: kontakt@leszczynskiecentrumuslug.pl

– Operator został zobowiązany do badania wysokości cen usług rozwojowych w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzie_do weryfikowania cen usług. W związku z powyższym Operator w przypadku stwierdzenia usługi rozwojowej, której koszt przekracza limit (medianę) określony (dla kategorii i podkategorii w województwie Wlkp.) w Bazie IZ WRPO 2014+ będzie wzywał do udzielenia wyjaśnień, które następnie mogą zostać przedstawione IZ WRPO 2014+. W sytuacji usług rozwojowych, które w sposób znaczący przekroczą limit ustalony przez IZ WRPO 2014+, decyzja o udzieleniu zgody na realizację usługi będzie podejmowana przez IZ WRPO 2014+ na podstawie przekazanych przez Przedsiębiorcę wyjaśnień (Przedsiębiorca będzie zobligowany na żądanie Operatora do przesłania wyjaśnień, wraz z 3 ofertami komercyjnymi potwierdzającymi że cena szkolenia w BUR jest ceną rynkową i niezawyżoną) co może wpłynąć na konieczność przełożenia terminu realizacji usługi rozwojowej. Narzędzie dostępne jest w zakładce dokumenty.

– Beneficjent opublikował wypełniony wzór formularza zgłoszeniowego oraz kalkulator dofinansowania, które są pomocne przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.