Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące realizacji usług rozwojowych w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej Operator przekazuje następujące informacje.

– Wydłużenie okresu obowiązywania promesy, anulowanie szkolenia, zmiana szkolenia:

Operator informuję, iż w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie w ramach I oraz II tury naboru do projektu CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego- EDYCJA II.” nr RPWP.06.05.00-30-0071/18, przedsiębiorcy z uwagi na trudności w realizacji usług rozwojowych mogą złożyć wniosek o wydłużenie/aneksowanie promesy. Wniosek powinien zawierać informację o odwołaniu szkolenia lub rezygnacji z niego z powodów epidemiologicznych oraz o ile jest teraz możliwe podanie nowego numeru karty usługi. W przypadku gdy termin „nowej” usługi nie jest jeszcze znany przedsiębiorca poinformuje Operatora o numerze nowej usługi gdy będzie ona dostępna w BUR. Zasady wyboru nowej usługi powinny być zgodne w Regulaminem udziału w projekcie, tj. usługa będzie nie droższa niż wskazana w formularzu zgłoszeniowym
Ponadto Operator wydłuży czas na przyjmowanie dokumentów rozliczeniowych po zakończonych usługach rozwojowych.

Operator informuje, iż ww. zasady obowiązują do odwołania i w przypadku przedłużenia obecnej sytuacji epidemiologicznej mogą objąć kolejne tury naborów.

– Szkolenia zdalne:

OPERATOR w związku z rekomendacjami PARP opublikowanymi w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH w oparciu o pismo z 13 marca 2020 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju ( dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE), dopuszcza realizację usług rozwojowych w formie zdalnej.

Zasady realizacji takich usług realizowanych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług, zostaną opublikowane po ich opracowaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju.

Operator zamierza akceptować realizację usług metodami zdalnymi zgodnie z opublikowanymi w serwisie BUR wytycznymi  – link do wytycznych z dnia 23.03.2020 r.

– Refundacja kosztów pojedynczych usług rozwojowych:

Operator nie przewiduje co do zasady refundacji pojedynczych usług szkoleniowych/doradczych. Refundacja kosztów usług rozwojowych powinna nastąpić na dotychczasowych zasadach, tj. po zakończeniu udziału pracowników przedsiębiorcy w ostatniej zadeklarowanej przez niego usłudze, po przedstawieniu kompletu dokumentów rozliczeniowych.

W szczególnych przypadkach, prosimy o kontakt z pracownikami ZDZ.