W związku z pismem otrzymanym z Instytucji Zarządzającej, Operator został zobowiązany dla umów podpisanych od dnia 01.10.2020 r. do badania wysokości cen usług rozwojowych w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzie umożliwiające dokonanie porównania  cen usług zamieszczonych w Bazie IZ WRPO 2014+. W związku z powyższym Operator w przypadku stwierdzenia usługi rozwojowej, której koszt przekracza limit określony w Bazie IZ WRPO 2014+ będzie wzywał do udzielenia wyjaśnień, które następnie mogą zostać przedstawione IZ WRPO 2014+. W sytuacji usług rozwojowych, które w sposób znaczący przekroczą limit ustalony przez IZ WRPO 2014+, decyzja o udzieleniu zgody na realizację usługi będzie podejmowana przez IZ WRPO 2014+ na podstawie przekazanych przez Przedsiębiorcę wyjaśnień.