Szanowni Państwo

Z uwagi na zalecenia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, Operator właściwy dla subregionu leszczyńskiego informuje że podczas weryfikacji dokumentacji przedsiębiorstw biorących udział w projekcie będzie zwracał szczególną uwagę na:

– czy przedsiębiorstwo, prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

– czy pracownik delegowany do udziału w projekcie został zatrudniony w terminie nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia Przedsiębiorstwa (MŚP) do projektu tj. podpisania Umowy wsparcia w wymiarze odpowiadającym ½ etatu tj. minimum 80 godzin miesięcznie

– czy pracownik nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło (zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o dzieło uniemożliwia jego udział w projekcie)

W związku z powyższym Operator zastrzega sobie możliwość wezwanie do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów

Ww. zmiany zostaną wkrótce wprowadzone do Regulaminu udziału w projekcie